Tài liệu đại cương

Danh mục lưu trữ chia sẻ tài liệu đại cương dành cho sinh viên các trường đại học. Các học phần đại cương như: Giải tích, Đại số tuyến tính, Vật lý, Xác suất thống kê, Tin học đại cương, Triết học Mác – Lenin,….